در سودای آسمان

درباره من

یک زمینی که دوست داره آسمونی بشه.آخه وقتی آسمونی میشی هیچ چیز زمینی نمیتونه تو رو  آزرده خاطر کنه...